КОНКУРС ЗА ДОМАЋИНЕ ДОМА – ВОЂЕ СМЕНА ЗА СКИ СЕЗОНУ 2017/18. ГОДИНЕ

Планинарско-скијашко друштво „Копаоник“, Београд (у даљем тексту Друштво) и Планинарски савез Београда (у даљем тексту ПСБ) објављују конкурс за пријављивање заинтересованих чланова друштава – клубова, чланица ПСБ, за вођење смена у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику (у даљем тексту СПД), и то следећих смена:

 1. смена 17.12. – 23.12.2017. године,
 2. смена 23.12. – 30.12.2017. године,
 3. смена 11.03. – 18.03.2018. године,
 4. смена 25.03. – 01.04.2018. године,
 5. смена 01.04. – 08.04.2018. године,
 1. Заинтересовани кандидати морају пријавити проценат којим гарантују попуну СПД-а. Предност имају кандидати који понуде већи проценат.
 2. Одабрани кандидат који не испуни гарантовани проценат, обавезује се да надокнадити износ разлике између оствареног и гарантованог процента попуне.
 3. Пријаве се достављају Хинић Миловану, председнику одбора за дом, на е:mail: milovanhinic@yahoo.com., најкасније до 23.10.2017.године.

У складу са одлуком о правима и обавезама домаћин СПД-а за време вођења смене у ски – сезони има следећа права:

 • Да на састанцима Друштва и преко других друштава и клубова, и на друге начине, у циљу попуне, објављује своју смену.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, мању од 20% максимално остваривих ноћења, домаћин СПД-а има бесплатан смештај, али плаћа превоз и храну.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, од 20% до 40% максимално остваривих ноћења, нема накнаду, али има право на бесплатан превоз, смештај и храну.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, од 40% до 60% максимално остваривих ноћења, има право на накнаду у износу од 6.400,00 динара, право на бесплатан превоз, смештај и храну.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, од 60% до 80% максимално остваривих ноћења, има право на накнаду у износу од 10.000,00 динара, право на бесплатан превоз, смештај и храну.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, од 80% до 100% максимално остваривих ноћења, има право на накнаду у износу од 14.000,00 динара, право на бесплатан превоз, смештај и храну. Под 100% максимално остваривих ноћења, сматра сеостварених 350 ноћења у току седмодневне смене.
 • За остварену попуну СПД-а, у својој смени, преко 100% максимално остваривих ноћења, има право на накнаду у износу од 16.000,00 динара, право на бесплатанпревоз, смештај и храну.

Истом одлуком утврђене су и обавезе домаћина СПД-а, за време вођења смене у ски – сезони. Најважнији део тих обавеза су:

 • Да евидентирају уплате за смештај у Дому које уплаћују чланови друштава-клубова (учесници

зимовања) сами, директно на текући рачун Друштва 180-1001210011976-15 код ЈУBANKЕ. Од уплатиоца домаћин СПД-а мора узети један примерак уплатнице или фотокопију исте, а у циљу израде рачуна за уплату. Доказ о уплати доставља Референту за МФП, (одмах, за уплате до Нове године – због завршног рачуна). Сврха уплате треба да садржи податак о смени зимовања, броју собе и лица на смештају.

–      Да за уплате које прима на руке, од учесника зимовања, обавезно издаје признанице на којима се морају налазити сви потребни подаци за издавање рачуна (име, презиме и адреса уплатиоца).

–      Да примљени износ новца, који се односи на смештај, уплати на рачун Друштва, а списак учесника достави уз Извештај,  а да новац који је намењен  за плаћање исхране учесника смене, а који припада закупцу, уплати директно на рачун закупца 160-1600100151031-72 код BANKA INTESA, или текући рачун број 105-0000404200919-92 код АИК БАНКА или му лично преда новац уз признаницу.

–      Да на сваких 15 (петнаест) чланова организоване групе Домаћин СПД-а признаје, у име Друштва или ПСБ, један гратис за седмодневни смештај, а у договору са закупцем и један гратис за седмодневну исхрану. Гратис за смештај признаје се у износу најскупљег лежаја у собама где је смештена та организована група. Гратис не припада домаћин СПД-а, већ организатору групе који мора, сачинити списак своје групе који предаје домаћину СПД-а. За износ признатог гратиса вођа смене издаје признаницу коју као примаоц потписује организатор групе.

–      У случају када се храни на терет Друштва или ПСБ, не плаћа је закупцу, већ је дужан донети      потврду или рачун који је издао закупац, на име Друштва или ПСБ, а у циљу компензације дуговања између закупца и Друштва.

–      Да наплаћује боравишну таксу и износ наплаћене боравишне таксе, најкасније три  дана по повратку смене, уплати на текући рачун Друштва.

–      Да уз доказ о уплаћеном износу, референту за МФП као прилог, преда попуњен образац „Преглед боравишне таксе“ (прилог број 2. и 3.) за дане који обухватају његову смену.

–      Да евидентира учеснике смене и евентуалне „пролазне госте“ у Књигу гостију.

–      Да за чланове Друштва или ПСБ који желе користити организовани превоз, ако је то економски оправдано, самостално одабере превозника и уговари цену превоза, а све  у сарадњи са домаћинима СПД-а како би се ангажовани превоз искористио у пуном обиму.

–      Да по доласку у СПД личним увидом, самостално или уз присуство претходног домаћина и предстваника лица која ће бити смештена у собу установи стање инвентара у собама.

–      Да задужи представника лица смештених у собу, са инвентаром и кључевима (од собе и бокса за смештај скија и по потреби од улаза у СПД).

–      Од лица смештених у СПД, узима личне карте (или пасош) и легитимације ПСС-а, односно легетимације спортске организације и ради попуне даје им образац Пријаве – одјаве боравка.

–      Да по завршетку смене, а најкасније до 10.00 часова, од лица смештених у соби прими инвентар и кључеве, затим закључа собу а кључеве преда домаћину наредне смене, односно одложи у сандучић.

–      Да прими лица из наредне смене, која дођу пре доласка домаћина наредне смене, и да у случају када њихова соба још није припремљена, регулише њихов и смештај њиховог пртљага.

–      Да по доласку, а одмах после извршеног смештаја, са свим члановима смене и закупцем одржи састанак на коме треба договорити све неопходне процедуралне активности везане за боравак у СПД-у (објасни попуну обрасца „Пријава – одјава боравка“, прецизира време обедовања, место и време преузимања ужине, упозори на поштовање кућног реда, итд.).

–      Да изврши наплату аранжмана за боравак у СПД-у од лица која траже смештај, а у Дом дођу самостално (ван групе – ткз. „пролазни чланови“).

–      Да број гостију на исхрани, за наредни дан, пријављује закупцу, односно главном кувару најкасније до 20.00 часова, по принципу: „данас за сутра“.

–      Да у књигу примопредаје уписује запажања о реализацији своје смене, а домаћина наредне смене упозна са својим запажањима.

–      Да са закупцем регулише трошкове исхране за своју групу.

–      Да својим радом и односом обезбеди да се сви чланови смене, у СПД-у, осећају пријатно и угодно.

–      Да сваки евентуално искрсли проблем у вези са боравком у СПД-у, посебно у вези смештаја и исхране, реши уз консултацију са Председником Одбора за дом.

–      Да од закупца, на признаницу, прима 30% од износа наплаћеног прихода од издавања ски опреме и примљени износ најкасније 7 дана по завршетку смене уплати на текући рачун Друштва.

–      Да по завршетку смене, најкасније у року од 7 дана, уплати на рачун Друштва сва прикупљена, а до тада неуплаћена новчана средства.

 

Пре доласка на смену обавеза домаћина – вође смене је да се у свему упозна са Одлуком о правима и обавезама домаћина Дома у зимској сезони и употпуности спроведе ову одлуку.